7 câu hỏi về vấn đề quản trị và quản lý của Ban quản trị chung cư Luxcity nhiệm kỳ 2

 

7 câu hỏi về vấn đề quản trị và quản lý của Ban quản trị chung cư theo quy định pháp luật vào ngày mai chỉ mục tiêu duy nhất là hệ thống quản trị MINH BẠCH cho nhiệm kỳ 2.Câu 1. Group Facebook Cư dân Luxcity là cầu nối giữa Cư dân - Ban quản lý - Ban quản trị trong suốt hơn 3 năm qua tại sao bị xóa mà không có bất cứ thông báo nào? Xin hỏi đó là tài sản của riêng ban quản trị hay là tài sản của cư dân?


Câu 2. Là ban quản trị (BQT) nhiệm kỳ 2, thì có nhận ra những điểm yếu kém của nhiệm kỳ 1 là gì không? Nếu có thì hành động của ban quản trị nhiệm kỳ 2 là gì để khắc phục yếu kém đó?

- Nếu BQT không nhận thức ra những yếu kém của nhiệm kỳ 1 thì thiết nghĩ cư dân Luxcity xem xét lại năng lực của ban quản trị nhiệm kỳ 2.


Câu 3. Theo khoản 3 điều 24 Thông tư 02/2016/TT-BXD thì ban quản trị Luxcity đã có xây dựng Quy chế thu - chi tài chính của BQT chưa? Nội dung như thế nào? Thông qua hội nghị nhà chung cư vào lúc nào?

Trích khoản 3 điều 24 Thông tư 02/2016/TT-BXD ghi rõ: Quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quy định về các khoản thu do Ban quản trị quản lý, tên người đứng chủ tài khoản hoạt động, tài khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung do Ban quản trị quản lý, quy định về kỳ hạn tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;

b) Quy định về mức thù lao của từng thành viên Ban quản trị và các chi phí phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị;

c) Phân công trách nhiệm trong việc thu kinh phí, thay mặt Ban quản trị để ký duyệt chi các kinh phí hoạt động của Ban quản trị, ký văn bản đề nghị rút kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư và ký các giấy tờ thanh quyết toán kinh phí với đơn vị bảo trì, đơn vị quản lý vận hành;

d) Quy định quy trình rút tiền và các hồ sơ giấy tờ cụ thể để làm thủ tục rút tiền tại các tài khoản do Ban quản trị đang quản lý;

đ) Phân giao trách nhiệm ghi chép, quản lý sổ sách, hóa đơn chứng từ thu, chi tài chính của Ban quản trị;

e) Quy định mức tiền mặt tối đa Ban quản trị được rút để trực tiếp thanh toán cho đơn vị thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư; quy định mức kinh phí Ban quản trị được sử dụng để bảo trì các công việc đột xuất mà không phải họp hội nghị nhà chung cư hoặc xin ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư để quyết định;

g) Quy định hình thức xử lý vi phạm khi có hành vi chi tiêu sai mục đích hoặc chiếm dụng kinh phí do Ban quản trị quản lý hoặc có sai phạm trong ghi chép, quản lý sổ sách hóa đơn, chứng từ thu, chi tài chính;

h) Quy định các nội dung khác có liên quan.


Câu 4. Theo khoản 2 điều 24 Thông tư 02/2016/TT-BXD: Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư gồm: mô hình hoạt động + Quyền, nghĩa vụ của Ban quản trị và trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Ban quản trị + Cơ chế báo cáo, thông qua quyết định các khoản chi của Ban quản trị; người chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, giấy tờ hoạt động của Ban quản trị đã xây dựng chưa? Nội dung như thế nào? Thông qua hội nghị nhà chung cư vào lúc nào?

Trích khoản 2 điều 24 Thông tư 02/2016/TT-BXD: Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư, cụm nhà chung cư bao gồm các nội dung sau đây:

a) Mô hình hoạt động của Ban quản trị; mối quan hệ giữa các thành viên Ban quản trị và giữa Ban quản trị với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư;

b) Nguyên tắc tổ chức họp Ban quản trị, bao gồm quy định về người triệu tập họp, điều kiện họp, người chủ trì họp, nội dung biên bản họp, cách thức biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Ban quản trị, hiệu lực các quyết định của Ban quản trị;

c) Quyền, nghĩa vụ của Ban quản trị và trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Ban quản trị, trong đó nêu rõ trách nhiệm ký các văn bản của Ban quản trị, ký kết hợp đồng với đơn vị quản lý vận hành, đơn vị bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư; trách nhiệm điều hành, ký văn bản khi vắng mặt Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị; trách nhiệm quản lý con dấu của Ban quản trị (nếu có con dấu);

d) Quyền được cung cấp thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin giữa các thành viên Ban quản trị;

đ) Việc tiếp nhận, phản hồi các kiến nghị của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, việc xử lý các trường hợp liên quan đến việc bãi miễn, miễn nhiệm thành viên Ban quản trị và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người có hành vi vi phạm;

e) Cơ chế báo cáo, thông qua quyết định các khoản chi của Ban quản trị; người chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, giấy tờ hoạt động của Ban quản trị;

g) Các nội dung khác tùy thuộc vào đặc điểm của từng tòa nhà, cụm nhà chung cư.


Câu 5. Theo khoản 2 điều 19 Thông tư 02/2016/TT-BXD "Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tổ chức theo quy định của Bộ Xây dựng" - hỏi ban quản trị nhiệm kỳ 2 có bao nhiêu người có chứng chỉ này rồi (lưu ý nhiệm kỳ 2 này là chuyển tiếp 100% từ nhiệm kỳ 1, trừ thành viên từ chủ đầu tư Đất Xanh nên nếu sau cả 1 nhiệm kỳ mà các thành viên chưa học khóa đào tạo theo quy định của bộ Xây Dựng thì nhiệm kỳ 1 đã làm chưa đúng quy định pháp luật)? Kế hoạch khi nào thì có chứng chỉ?


Câu 6. Nếu những việc trên ban quản trị chung cư nhiệm kỳ 1 chưa làm thì cam kết BQT nhiệm kỳ 2 làm đúng theo quy định pháp luật và có báo cáo cho cư dân vào thời gian nào? (cần thời gian rõ ràng, tránh tình trạng nói rồi lại thôi và mặc kệ). Nếu ban quản trị không hoàn thành trách nhiệm làm đúng theo pháp luật này thì cam kết hành động xử lý là gì, có dám cam kết tự xin rút khỏi ban quản trị vì thiếu năng lực để người có năng lực lên thay?


Câu 7. Để tăng tính MINH BẠCH tài chính thu/chi thì đề nghị bổ sung ban kiểm soát và mỗi năm sẽ thuê kiểm toán độc lập, ý kiến của ban quản trị Luxcity nhiệm kỳ 2 như thế nào về vấn đề này?


Cư dân Luxcity www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình


Tham dự group Cư dân Luxcity Quận 7: www.facebook.com/groups/cudanluxcityquan7tphcm


Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét