Quy chế hoạt động ban quản trị Luxcity Quận 7 TP HCM

Theo yêu cầu khẩn thiết từ cư dân Luxcity Quận 7 tại cuộc họp đột xuất giữa Ban quản trị và cư dân Luxcity vào 20 - 22h ngày 23/04/2021 về việc thông tin rộng rãi cho cư dân biết rõ quy chế hoạt động của ban quản trị, quy chế thu chi tại Luxcity Quận 7 theo quy định của pháp luật, cụ thể là theo "Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư", thì 2 hôm sau ban quản trị đã cho công khai quy chế của nhiệm kỳ 1 như ảnh dưới. Và lưu ý là nhiệm kỳ 2 hiện tại chưa có quy chế, vì theo ban quản trị nhiệm kỳ 2 do BQT chỉ vừa được UBND phường chấp nhận là hợp pháp, cho nên BQT Luxcity nhiệm kỳ 2 có hứa sẽ trình bày lại quy chế mới được cập nhật bổ sung cho nhiệm kỳ 2 này để thông qua hội nghị nhà chung cư trong thời gian sớm nhất, nhằm vận hành chung cư hiệu quả, nên ở giai đoạn này sẽ dùng quy chế ở nhiệm kỳ 1 để vận hành.


Xem file ở Google Drive: Quy chế Luxcity


QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN TRỊ
 (Được cập nhật ở ứng dụng A Mõ vào ngày 08/05/2021)

QUY CHẾ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRÌ
(Tài liệu được cập nhật ở bảng tin Luxcity Quận 7 ngày 26/04/2021)


Tài liệu được cập nhật ở bảng tin Luxcity Quận 7 ngày 26/04/2021Tham dự group Cư dân Luxcity Quận 7: www.facebook.com/groups/cudanluxcityquan7tphcm